Posted : 1 Year ago

 1.                             Γûä   ΓûÇ             ΓûÇ   Γûä
 2.            Γûä           ΓûäΓûäΓûêΓûÇ                         ΓûÇΓûêΓûäΓûä           Γûä
 3.  ΓûäΓûÇΓûÇΓûêΓûä ΓûäΓûêΓûÇ         ΓûäΓûäΓûÇΓûêΓûêΓûÇ                             ΓûÇΓûêΓûêΓûÇΓûäΓûä         ΓûÇΓûêΓûä ΓûäΓûêΓûÇΓûÇΓûä
 4. Γûä    ΓûÉΓûêΓûäΓûÇ     Γûä ΓûÇΓûÇ ΓûäΓûêΓûêΓûÇ   t h e  c r a c k e r s  o f   ΓûÇΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûÇ Γûä     ΓûÇΓûäΓûêΓûî    Γûä
 5. ΓûÇΓûä    ΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇ ΓûäΓûäΓûäΓûÇ ΓûêΓûêΓûê                                     ΓûêΓûêΓûê ΓûÇΓûäΓûäΓûä ΓûÇ ΓûäΓûêΓûêΓûê    ΓûäΓûÇ
 6.   ΓûÇ ΓûäΓûä ΓûÇΓûÇΓûÇΓûäΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûÇ ΓûêΓûêΓûê    ΓûäΓûäΓûä       ΓûäΓûäΓûä     ΓûäΓûäΓûä    ΓûäΓûäΓûäΓûä  ΓûäΓûäΓûä ΓûêΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûÇΓûäΓûÇΓûÇΓûÇ ΓûäΓûä ΓûÇ
 7.         ΓûêΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûÇ ΓûêΓûêΓûê  ΓûäΓûêΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûä  ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûä ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûä ΓûÉΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûî ΓûêΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûÇ ΓûêΓûêΓûê
 8.          ΓûêΓûêΓûê ΓûÇ ΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûôΓûêΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûîΓûêΓûôΓûêΓûêΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûôΓûêΓûÉΓûêΓûôΓûêΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûî ΓûôΓûôΓûêΓûêΓûÇΓûêΓûêΓûÇΓûÇ  ΓûêΓûêΓûê ΓûÇ ΓûêΓûêΓûê
 9.           ΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûê  ΓûÉΓûêΓûêΓûêΓûî  ΓûêΓûôΓûêΓûÉΓûêΓûêΓûêΓûî   ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûî ΓûêΓûôΓûê ΓûÉΓûêΓûêΓûî        ΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûê
 10.            ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûÉΓûêΓûôΓûê  ΓûÉΓûêΓûêΓûÇΓûÉΓûêΓûêΓûê    ΓûêΓûêΓûêΓûîΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûîΓûêΓûêΓûôΓûêΓûäΓûäΓûä      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
 11.             ΓûêΓûêΓûê    ΓûêΓûêΓûêΓûî      ΓûêΓûôΓûêΓûî    ΓûÉΓûêΓûô ΓûÉΓûôΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûÇ ΓûÉΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûî      ΓûêΓûêΓûê
 12.           ΓûäΓûêΓûäΓûäΓûäΓûêΓûä  ΓûÉΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûäΓûÉΓûêΓûêΓûê    ΓûêΓûêΓûêΓûîΓûêΓûêΓûêΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûê  ΓûôΓûêΓûêΓûôΓûÇΓûÇΓûÇ    ΓûäΓûêΓûäΓûäΓûäΓûêΓûä
 13. [rAD!s]  ΓûêΓûêΓûêΓûÇΓûÇ ΓûÇΓûÇΓûä  ΓûêΓûôΓûêΓûî  ΓûÉΓûêΓûêΓûîΓûêΓûêΓûêΓûî   ΓûÉΓûôΓûê ΓûêΓûôΓûê  ΓûêΓûôΓûêΓûîΓûÉΓûêΓûêΓûêΓûîΓûäΓûä    ΓûäΓûÇΓûÇ ΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûê
 14.         ΓûêΓûêΓûÇ         ΓûÉΓûêΓûôΓûêΓûêΓûäΓûêΓûôΓûêΓûîΓûÉΓûêΓûôΓûêΓûêΓûäΓûêΓûêΓûêΓûî ΓûêΓûêΓûê  ΓûÉΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûä         ΓûÇΓûêΓûê
 15.        ΓûôΓûêΓûêΓûä          ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûÇ  ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûêΓûÇ ΓûÉΓûêΓûôΓûêΓûî ΓûÉΓûêΓûôΓûîΓûÉΓûôΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûî        ΓûäΓûôΓûêΓûô
 16.        ΓûÇΓûôΓûôΓûê             ΓûÇΓûÇΓûÇ       ΓûÇΓûÇΓûÇ   ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ ΓûÇΓûÇΓûÇ ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ             ΓûêΓûôΓûêΓûÇ
 17.   ΓûôΓûî  Γûä ΓûÇΓûêΓûî                                                         ΓûÉΓûêΓûÇ Γûä  ΓûÉΓûô
 18.  ΓûÉΓûî  Γûê   ΓûêΓûî   p r e s e n t   t h e   3 0 k - c o l l e c t i o n   ΓûÉΓûê   Γûê  ΓûÉΓûî
 19.  Γûô  Γûô  ΓûáΓûÇΓûÇ                                                           ΓûÇΓûÇΓûá  Γûô  Γûô
 20. ΓûÉΓûî ΓûêΓûî             Felt Tip Sound Studio v4.8.4 *INCL.KEYMAKER*            ΓûÉΓûê ΓûÉ
 21. Γûá ΓûÉΓûê                                                                       ΓûêΓûî Γûá
 22.   ΓûêΓûî                                                                       ΓûÉΓûê
 23.  ΓûÉΓûê     Cracked by....:  symmetry          Release-Name..:  CR-D1PQ4.ZIP    ΓûêΓûî
 24.  ΓûêΓûê     Supplied......:  CORE              Release-Date..:  2016/11/10      ΓûêΓûê
 25.  ΓûêΓûêΓûî    Packaged......:  symmetry          Release-Type..:  Util            ΓûêΓûê
 26.  ΓûêΓûôΓûî    Protection....:  Serial            OS............:  MacOSX         ΓûÉΓûôΓûê
 27.  ΓûÉΓûêΓûê    Crack/SN......:  Keymaker          Language......:  English        ΓûêΓûêΓûî
 28.  ΓûÉΓûêΓûêΓûî   Rating........:  [You decide!]     Disks.........:  1             ΓûÉΓûêΓûêΓûî
 29.   ΓûÉΓûêΓûê                                                                     ΓûêΓûêΓûî
 30.    ΓûêΓûôΓûê                                                                   ΓûêΓûôΓûê
 31.     ΓûêΓûêΓûê  ΓûÇΓûêΓûä                         ΓûäΓûÇΓûÇΓûÇΓûä                         ΓûäΓûêΓûÇ  ΓûêΓûêΓûê
 32.      ΓûêΓûêΓûêΓûä   ΓûÇΓûä                ΓûäΓûêΓûôΓûÇΓûäΓûäΓûÇ     ΓûÇΓûäΓûäΓûÇΓûôΓûêΓûä                ΓûäΓûÇ   ΓûäΓûêΓûêΓûê
 33.  Γûá    ΓûÇΓûêΓûôΓûêΓûäΓûä   ΓûÇΓûÇΓûäΓûä        ΓûäΓûÇΓûÇ     ΓûÇΓûä     ΓûäΓûÇ     ΓûÇΓûÇΓûä        ΓûäΓûäΓûÇΓûÇ   ΓûäΓûäΓûêΓûôΓûêΓûÇ    Γûá
 34.   ΓûÇΓûäΓûä   ΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä   ΓûÇΓûä     ΓûÉ   ΓûÇΓûäΓûä  ΓûäΓûÇ     ΓûÇΓûä  ΓûäΓûäΓûÇ         ΓûäΓûÇ   ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇΓûÇ   ΓûäΓûäΓûÇ
 35.     ΓûÇΓûÇΓûêΓûäΓûäΓûä  ΓûÇΓûêΓûôΓûêΓûê   Γûê      ΓûÇ    ΓûÇΓûÇΓûêΓûä       ΓûäΓûêΓûÇΓûÇ    ΓûÇ      Γûê   ΓûêΓûêΓûôΓûêΓûÇ  ΓûäΓûäΓûäΓûêΓûÇΓûÇ
 36.      Γûä  ΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûÇ ΓûÇΓûê  ΓûáΓûÇ          ΓûäΓûÇΓûÇ ΓûÉΓûæΓûô     ΓûôΓûæΓûî ΓûÇΓûÇΓûä          ΓûÇΓûá  ΓûêΓûÇ ΓûÇΓûêΓûêΓûÇΓûÇ  Γûä
 37.   ΓûäΓûá             Γûä Γûä         ΓûÉΓûî    ΓûÆΓûÆΓûî   ΓûÉΓûÆΓûÆ    ΓûÉΓûî         Γûä Γûä             ΓûáΓûä
 38.  ΓûêΓûî      ΓûÇ   ΓûôΓûäΓûäΓûÇ   ΓûÇΓûäΓûä       ΓûÇΓûäΓûä ΓûôΓûôΓûê     ΓûêΓûôΓûô ΓûäΓûäΓûÇ       ΓûäΓûÇΓûÇ   ΓûÇΓûäΓûäΓûô   ΓûÇ      ΓûÉΓûê
 39. ΓûÉΓûôΓûêΓûäΓûäΓûÆ   ΓûäΓûäΓûäΓûêΓûêΓûÇ        ΓûÇ       ΓûäΓûäΓûôΓûôΓûÇ       ΓûÇΓûôΓûôΓûäΓûä       ΓûÇ        ΓûÇΓûêΓûêΓûäΓûäΓûä   ΓûÆΓûäΓûäΓûêΓûôΓûî
 40.  ΓûÇΓûôΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûê                 ΓûäΓûêΓûôΓûÇ             ΓûÇΓûôΓûêΓûä                ΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûôΓûÇ
 41.      ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ                 ΓûæΓûêΓûÇ                   ΓûÇΓûêΓûæ                ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ
 42.                           ΓûæΓûê ΓûäΓûÇΓûÇΓûä             ΓûäΓûÇΓûÇΓûä Γûê
 43.                           ΓûÉΓûîΓûæΓûôΓûÇ ΓûÉΓûî           ΓûÉΓûî ΓûÇΓûôΓûæΓûÉ
 44.                            ΓûÇΓûä  ΓûäΓûÇ             ΓûÇΓûä  ΓûäΓûÇ
 45.                              ΓûÇΓûÇ                 ΓûÇΓûÇ
 46.                      ΓûäΓûá                                 ΓûáΓûä       ΓûäΓûäΓûÇ ΓûäΓûÇΓûôΓûä
 47.      ΓûäΓûôΓûÇΓûä ΓûÇΓûäΓûä       ΓûêΓûî      ΓûÇ   ΓûôΓûäΓûäΓûÇ       ΓûÇΓûäΓûäΓûô   ΓûÇ      ΓûÉΓûê   ΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûäΓûäΓûä   Γûê
 48.     Γûê   ΓûäΓûäΓûä  ΓûÇΓûÇΓûä   ΓûÉΓûôΓûêΓûäΓûäΓûÆ   ΓûäΓûäΓûäΓûêΓûêΓûÇ           ΓûÇΓûêΓûêΓûäΓûäΓûä   ΓûÆΓûäΓûäΓûêΓûôΓûî ΓûÉΓûî  ΓûäΓûôΓûæ  ΓûÇΓûÇΓûäΓûä
 49.     ΓûäΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûæΓûôΓûä  ΓûÉΓûî   ΓûÇΓûôΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûê                ΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûôΓûÇ   ΓûÇΓûä  ΓûÇ  ΓûÇ  Γûä ΓûÇΓûä
 50.   ΓûäΓûÇ Γûä  ΓûÇ  ΓûÇ  ΓûäΓûÇ        ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ                    ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ        ΓûÇΓûÇΓûôΓûæ   ΓûêΓûÇ  ΓûÉΓûê
 51.  ΓûêΓûî  ΓûÇΓûê   ΓûæΓûôΓûÇΓûÇ                                                       ΓûáΓûÇ     ΓûôΓûî
 52. ΓûÉΓûô     ΓûÇΓûá                     ..: DESCRiPTiON :..                           ΓûôΓûî
 53. ΓûêΓûô                                                                          ΓûôΓûê
 54. ΓûêΓûô                                                                          ΓûôΓûê
 55. ΓûêΓûô    Sound Studio lets you easily record and professionally edit audio     ΓûôΓûê
 56. ΓûêΓûô    on your Mac. Easily rip vinyls and digitize cassette tapes, or        ΓûôΓûê
 57. ΓûêΓûô    record lectures and voice memos. Prepare for live shows with live     ΓûôΓûê
 58. ΓûêΓûô    effect processing and level tweaking, then record it all with         ΓûôΓûê
 59. ΓûêΓûô    performance recording capabilities.                                   ΓûôΓûê
 60. ΓûêΓûô                                                                          ΓûôΓûê
 61. ΓûêΓûô    Any audio project, completed with ease                                ΓûôΓûê
 62. ΓûêΓûô    Expansive compatibility. Record your work as an MP3 or AAC M4A        ΓûôΓûê
 63. ΓûêΓûô    file. Edit and export audio in several formats including AIFF and     ΓûôΓûê
 64. ΓûêΓûô    WAV.                                                                  ΓûôΓûê
 65. ΓûêΓûô    Creative effects. Layer several effects like delay, reverb,           ΓûôΓûê
 66. ΓûêΓûô    chorus, or flanger filters, then tweak levels or EQ settings.         ΓûôΓûê
 67. ΓûêΓûô    Multi-track support. Record live audio alongside multiple tracks      ΓûôΓûê
 68. ΓûêΓûô    of studio-added sounds.                                               ΓûôΓûê
 69. ΓûêΓûô                                                                          ΓûôΓûê
 70. ΓûêΓûô                                                                          ΓûôΓûê
 71. ΓûÉΓûôΓûîΓûä                                                                      ΓûäΓûÉΓûôΓûî
 72.   ΓûÇΓûæΓûÇ                                                                    ΓûÇΓûæΓûÇ
 73. ΓûáΓûÇ                                                                          ΓûÇΓûá
 74.  ΓûÇΓûä          ΓûäΓûä   Γûä                                        Γûä   ΓûäΓûä          ΓûäΓûÇ
 75.     ΓûÇ Γûä Γûá ΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûÇ ΓûÇΓûÆΓûÇ                                      ΓûÇΓûÆΓûÇ ΓûÇ  ΓûÇΓûÇΓûä Γûá Γûä ΓûÇ
 76.           ΓûÉΓûî         ΓûÇ Γûä          Γûä        Γûä          Γûä ΓûÇ         ΓûÉΓûî
 77.       ΓûäΓûôΓûÇΓûä ΓûÇΓûäΓûä           ΓûÇΓûá Γûä  ΓûáΓûÇ            ΓûÇΓûá  Γûä ΓûáΓûÇ           ΓûäΓûäΓûÇ ΓûäΓûÇΓûôΓûä
 78.      Γûê   ΓûäΓûäΓûä  ΓûÇΓûÇΓûä                                            ΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûäΓûäΓûä   Γûê
 79.      ΓûäΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûæΓûôΓûä  ΓûÉΓûî                                          ΓûÉΓûî  ΓûäΓûôΓûæ  ΓûÇΓûÇΓûäΓûä
 80.   ΓûäΓûÇ Γûä  ΓûÇ  ΓûÇ  ΓûäΓûÇ                                            ΓûÇΓûä  ΓûÇ  ΓûÇ  Γûä ΓûÇΓûä
 81.   ΓûêΓûî  ΓûÇΓûê   ΓûæΓûôΓûÇΓûÇ         ..: iNSTALL/REGiSTER NOTES :..         ΓûÇΓûÇΓûôΓûæ   ΓûêΓûÇ  ΓûÉΓûê
 82.  ΓûÉΓûô     ΓûÇΓûá                                                          ΓûáΓûÇ     ΓûôΓûî
 83.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 84.  ΓûêΓûô   Use our keymaker to register the application.                        ΓûôΓûê
 85.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 86.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 87.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 88.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 89.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 90.  ΓûêΓûô                          Thanks for choosing                           ΓûôΓûê
 91.  ΓûêΓûô               (C)hallenge (O)f (R)everse (E)ngineering!                ΓûôΓûê
 92.  ΓûêΓûô                                                                        ΓûôΓûê
 93.  ΓûÉΓûêΓûô                                                                      ΓûôΓûêΓûî
 94.   ΓûÉΓûêΓûô               ΓûäΓûá                                  ΓûáΓûä       ΓûäΓûäΓûÇ ΓûäΓûÇΓûôΓûäΓûôΓûêΓûî
 95.      ΓûÇΓûä ΓûÇΓûäΓûä        ΓûêΓûî      ΓûÇ   ΓûôΓûäΓûäΓûÇ        ΓûÇΓûäΓûäΓûô   ΓûÇ      ΓûÉΓûê   ΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûäΓûäΓûä    
 96.        ΓûäΓûäΓûä  ΓûÇΓûÇΓûä   ΓûÉΓûôΓûêΓûäΓûäΓûÆ   ΓûäΓûäΓûäΓûêΓûêΓûÇ            ΓûÇΓûêΓûêΓûäΓûäΓûä   ΓûÆΓûäΓûäΓûêΓûôΓûî ΓûÉΓûî  ΓûäΓûôΓûæ  ΓûÇΓûÇΓûäΓûä
 97.    ΓûäΓûäΓûÇΓûÇ  ΓûæΓûôΓûä  ΓûÉΓûî   ΓûÇΓûôΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûê                 ΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûôΓûÇ   ΓûÇΓûä  ΓûÇ  ΓûÇ  Γûä ΓûÇΓûä
 98.  ΓûäΓûÇ Γûä  ΓûÇ  ΓûÇ  ΓûäΓûÇ        ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ                     ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ        ΓûÇΓûÇΓûôΓûæ   ΓûêΓûÇ  ΓûÉΓûê
 99. ΓûêΓûî  ΓûÇΓûê   ΓûæΓûôΓûÇΓûÇ                                                        ΓûáΓûÇ     ΓûôΓûî
 100.     ΓûäΓûä Γûä                  ..: CORE NEWS AND iNFOS :..                 Γûä ΓûäΓûä
 101.   ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûÇΓûä                                                          ΓûäΓûÇ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä
 102.  ΓûÉΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûî ΓûÉΓûî                                                        ΓûÉΓûî ΓûÉΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûî
 103.  ΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûê  Γûê We are hiring! Contact us if you are a supplier/cracker. Γûê  ΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûê
 104.  ΓûÉΓûôΓûêΓûôΓûêΓûî ΓûäΓûÇ                                                          ΓûÇΓûä ΓûÉΓûêΓûôΓûêΓûôΓûî
 105.   ΓûêΓûôΓûêΓûê ΓûÉΓûî                 "CORE - elite but boring!"                 ΓûÉΓûî ΓûêΓûêΓûôΓûê
 106.   ΓûÉΓûêΓûôΓûî  ΓûÇΓûäΓûä                                                        ΓûäΓûäΓûÇ  ΓûÉΓûôΓûêΓûî
 107.    ΓûêΓûêΓûî     ΓûÇΓûä                                                    ΓûäΓûÇ     ΓûÉΓûêΓûê
 108.     ΓûÇΓûê      ΓûÉΓûî                                                  ΓûÉΓûî      ΓûêΓûÇ
 109.      Γûô    ΓûäΓûÇ                                                      ΓûÇΓûä    Γûô
 110.         ΓûäΓûêΓûÇ                                                         ΓûÇΓûêΓûä
 111.       ΓûäΓûÇΓûÇ                                                             ΓûÇΓûÇΓûä
 112.      ΓûäΓûÇ                                                                  ΓûÇΓûä
 113.      Γûê           ΓûäΓûäΓûä                                        ΓûäΓûäΓûä           Γûê
 114.       Γûê       ΓûäΓûÇΓûÇ   ΓûÇΓûÇΓûä   lAYOUt & hEADER bY. [rAD!s]    ΓûäΓûÇΓûÇ   ΓûÇΓûÇΓûä       Γûê
 115.        ΓûÇΓûä     ΓûÇΓûä       Γûê  nfO UPdATED ON [2014/12/06]   Γûê       ΓûäΓûÇ     ΓûäΓûÇ
 116.          ΓûÇΓûÇΓûäΓûäΓûä     ΓûäΓûäΓûäΓûÇ  Γûä    (c) C.O.R.E. 2 0 1 6    Γûä  ΓûÇΓûäΓûäΓûä     ΓûäΓûäΓûäΓûÇΓûÇ
 117.               ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ                                          ΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ
 118.